تبلیغات
دهکده داستان ها - ابوریحان بیرونی...

دهکده داستان ها گروه داستان نویسی king

تماس با من

درباره من

بِسمِـ ا..ّ. اَلرّحمنـِ الرّحیمـ

وَإِטּ یَڪَادُ الَّذِینَ ڪَفَرُوا لَیُزْلِقُونَڪَ

بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّڪْر

وَیَقُولُوטּَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِڪْرٌ لِّلْعَالَمِیـטּ

ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ

موضوعات

نویسندگان

  • تعداد پست ها: 262 معین
  • تعداد پست ها: 206 محسن
  • تعداد پست ها: 200 ع .ابوطالبی یزدی
  • تعداد پست ها: 15 سعید سرداری

ابوریحان بیرونی...

روزی ابوریحان درس به شاگردان می گفت که خونریز 

و قاتلی پای به محل درس و بحث نهاد . 

شاگردان با خشم به او می نگریستند و در دل هزار 

دشنام به او می دادند که چرا مزاحم آموختن آنها شده است . 

آن مرد رسوا روی به حکیم نموده چند سئوال ساده نمود و رفت .

فردای آن روز، شاعری مدیحه سرای دربار، پای به محل درس 

گذارده تا سئوالی از حکیم بپرسد شاگردان به احترامش 

برخواستند و او را مشایعت نموده تا به پای صندلی استاد برسد.

که دیدند از استاد خبری نیست هر طرف....را نظر کردند اثری از استاد نبود .


یکی از شاگردان که از آغاز چشمش به استاد بود و او را دنبال می نمود 

در میانه کوچه جلوی استاد را گرفته و پرسید: چگونه است دیروز 

آدمکشی به دیدارتان آمد پاسخ پرسش هایش را گفتید 

و امروز شاعر و نویسنده ایی سرشناس آمده ، محل درس 

را رها نمودید ؟!

ابوریحان گفت: یک بزهکار تنها به خودش و معدودی لطمه میزند، 

اما یک نویسنده و شاعر خود فروخته کشوری را به آتش می کشد.

شاگرد متحیر به چشمان استاد می نگریست که ابوریحان بیرونی 

از او دور شد .ارد بزرگ اندیشمند یگانه کشورمان 

می گوید : هنرمند و نویسنده  مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است .

ابوریحان بیرونی دانشمند آزاده ایی بود که هیچگاه کسب قدرت او 

را وسوسه ننمود و همواره عمر خویش را وقف ساختن ابوریحان های 

دیگر کرد